Przepisy karne w ustawie o zawodzie farmaceuty: penalizują czyny niedozwolone

Każdy, kto dokonuje powierzenia wykonywania zawodu farmaceuty osobie nieuprawnionej, jest adresatem kary grzywny albo kary ograniczenia wolności.